-

Over Linx


LinX is een samenwerkingsverband van scholen voor vmbo, havo en vwo, mbo-scholen, het hbo, en het wetenschappelijk onderwijs in Oost Nederland (Stedendriehoek, Salland, Twente en de Achterhoek). In de regio wil LinX bijdragen aan een zo goed mogelijke afstemming van het schoolbeleid van de genoemde instellingen; met name het schoolbeleid dat gericht is op een optimale school- en studieloopbaan van de individuele leerling/student. Aandachtspunten daarbij zijn (gezamenlijke) activiteiten, ontwikkelingen en projecten die betrekking hebben op:

• inhoudelijk en logistieke goede studie- en beroepsoriëntatie en studievoorlichting,
• terugkoppeling van studieresultaten,
• deugdelijke doorlopende leerwegen, vakinhoudelijk en didactisch,
• geïntegreerde longitudinale leerwegen mbo-hbo en vmbo-mbo,
• de beroepsopleidingenkolom (gezamenlijk beleidskader doorstroom mbo-hbo)
• contacten met het beroepenveld,
• bijzondere doorlopende leerlijnen, zoals die voor techniek,
• flexibilisering in de overgang tussen alle genoemde school- en onderwijssoorten,
• doelgroepen die in hun loopbaan extra aandacht behoeven,
• de positie van Oostelijke onderwijsinstellingen op het landelijk politieke toneel.

In 2011 hebben de LinX-partners hun samenwerking geactualiseerd en het Convenant Aansluiting in Onderwijs 2011-2015 ondertekend. Hierin hebben zij de belangrijkste doelstellingen en werkwijzen vastgelegd. Om de afstemming en de versterking van aansluitactiviteiten te begeleiden is een adviesraad ingesteld. Deze raad bestaat uit vertegenwoordigers van alle genoemde school- en onderwijssoorten in de regio. Zij bespreken de diverse activiteiten en beleidsvoornemens van de instellingen en streven daarbij naar het tot stand komen van een regionale aansluitagenda en adviseren hun bestuurders hierover.

 

-